Az Egyesület tagjai

Az Egyesületnek rendes tagjai lehetnek. A tag személyére az Egyesület tagjai és az Elnökség javaslatot tehetnek. A felvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez való eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább két tagjának írásos ajánlását. A tagfelvétel korlátozásmentes. A tagfelvétel során figyelembe kell venni az egyesület működésével kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat.

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozzájárul, illetve akinek vagy amelynek lakcíme, székhelye vagy telephelye a Mohácsi járás valamely településén van. A szervezetek képviselőik útján vesznek részt az egyesületben.

Az Egyesületnek természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság rendes tagjai lehetnek. A tagok felvételéről a Közgyűlés határoz.

A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A 18. életévét betöltött tag választhat és az életkori sajátosságainak megfelelően tisztségviselővé választható.

Az egyesület tagjai jelenleg a Mohácsi járást képező települési önkormányzatok – kivéve Mohács város -, valamint 13 db vállalkozás és 28 db civil szervezet.

A Mohácsi járás 26 településből áll:
Bár, Bezedek, Dunaszekcső, Erdősmárok, Feked, Görcsönydoboka, Himesháza, Homorúd, Ivándárda, Kisnyárád, Kölked, Lánycsók, Lippó, Majs, Maráza, Mohács, Nagynyárád, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szebény, Székelyszabar, Szűr, Udvar és Véménd. Ezek közül azonban a városi rangban lévő Mohács nem része az akcióterületnek, így a teljes területtel jogosult települések száma 25 db.

A 13 db vállalkozás:
Pakusza Zoltán mezőgazdasági vállalkozó, Agro-Protect KFC, Martini Mihály egyéni vállalkozó, Hoffmann Jánosné vállalkozó, Véméndi Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft, SH Plusz Kft., Faller János egyéni vállalkozó, Dénich Tamás egyéni vállalkozó, Egervári József egyéni vállalkozó, Foetus-Car Kft., Ritzl Róbert egyéni vállalkozó, Kemény Gyula valamint Földvári Gábor egyéni vállalkozó.

A 28 db civil szervezet:
Kölked Sportegyesület, Nagynyárádi Művészeti Egyesület, Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület, Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör, Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület, Szebényi Polgárőr Egyesület, Német Egyesület Szűr, Marázai Településfejlesztő és Településfenntartó Egyesület, Székelyszabar Község Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány, Lippói Körzeti Sportegyesület, Ivándárdai Sportegyesület, Himesházi Polgárőr Egyesület, „Véméndért” Egyesület, Dunaszekcsői Sportegyesület, Lánycsóki Ifjúságért Egyesület, Lánycsóki Sportegyesület, „Lánycsókért” Közalapítvány, Kisnyárádi Sportegyesület, Görcsönydobokai Sport Club, Sátorhelyi Sportegyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majs, Szülőföldünk Bezedekért Alapítvány, Lippói-Magyar-Német Kulturális Egyesület, Majsi „Táncsics” Sportegyesület, Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör, Sátorhelyi Néptánc Egyesület és Somberek Sportkör.

A tagság megszűnésének esetei:

  1. kilépés
  2. törlés
  3. kizárás
  4. természetes személy halála
  5. jogi személy megszűnése

A tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.